Begrippenlijst (2022)

Doorlopende machtiging vernietiging (2022): Gemeenten kunnen voor de vernietiging van documenten met een korte bewaartermijn een verzoek aan de archivaris richten voor een doorlopende machtiging tot vernietiging. In deze handreiking worden de voorwaarden uiteengezet waar een dergelijk verzoek aan moet voldoen.

Format jaarverslag (2022): Kan door de gemeente worden gebruikt als verslaglegging voor jaarlijkse verantwoording, samen met het verbeterplan (2022). Alle DIV-afdelingen van de gemeenten hebben deze documenten ook als Word- en Excel-versie ontvangen. 

Grondslagen vernietigingslijsten (1995)

Handleiding checksum- (controlegetallen) bestand genereren (2021)

Handreiking hotspot Covid-19 (2021): Omdat de Covid-19 pandemie een grote impact heeft op de maatschappij, achten zowel het Nationaal Archief als de VNG het belang van het vastleggen van relevante informatie daarover groot. Voor gemeenten die dit advies opvolgen stelde het RHCe deze handreiking op.

Handreiking Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (VNG)

Invulhandboek vervanging archiefbescheiden (2020): Voor de vervanging van het analoge archiefbescheiden naar digitale reproducties zijn overheidsinstanties volledig bevoegd en verantwoordelijk. De afweging en keuzes bij het vervangingsproces dienen vastgelegd te worden in een vervangingshandboek. De juridische grondslag daarvoor ligt in artikel 7 van de Archiefwet 1995 in combinatie met artikelen 2 en 6 van het Archiefbesluit 1995 en hoofdstuk 3a van de Archiefregeling. Om gemeenten te helpen met het opstellen c.q. aanpassen van een vervangingshandboek ontwikkelde het RHCe in 2020 een herziene versie van het invulhandboek.

Invulhandboek vervanging archiefbescheiden - toelichting (2020)

Overbrenging analoge documenten (januari 2022) : Beschrijft de aspecten van het overbrengingsproces van analoge archiefbescheiden van de zorgdrager naar de archiefbewaarplaats. Beschrijft het proces, maakt de criteria kenbaar die de beheerder van de archiefbewaarplaats stelt aan de voorgenomen overbrenging van analoge archiefbescheiden. Vormt de basis voor het tussen beheerder en zorgdrager wettelijk en tijdig te voeren overleg (art. 9, lid 2, Archiefbesluit 1995).

Dit document is in januari 2022 aangepast ter verduidelijking. Concreet: het aantal kolommen in het databasemodel voor een inventaris in normdocument 1 en 2 weken van elkaar af. Dat is nu gelijk.

Opstellen vernietigingslijst (mei 2021)

Overbrenging analoge documenten praktische uitvoeringsvoorschriften. (mei 2019)

Overbrenging digitale documenten (december 2021): Beschrijft aspecten van het overbrengingsproces van digitale documenten, zowel digital born als niet digital born, van de zorgdrager naar de archiefbewaarplaats. Beschrijft het proces, maakt tevens de criteria kenbaar die de beheerder van de archiefbewaarplaats stelt aan de voorgenomen overbrenging van digitale documenten. Vormt de basis voor het tussen beheerder en zorgdrager hierover wettelijk en tijdig te voeren overleg (art. 9, lid 2, Archiefbesluit 1995).

Regionaal Metadataschema (2020): In juli 2021 heeft de Standaardisatieraad van het Nationaal Archief als norm MDTO voor decentrale overheden vastgesteld. MDTO vervangt TMLO, waarop het Regionaal Metadata-schema is gebaseerd. Het RHCe adviseert organisaties die voornemens zijn om een metadata-schema vast te stellen om MDTO te vast te stellen en hierbij metadata conform de toelichting van het Regionaal Metadata-schema vast te leggen. Om na te lopen hoe TMLO zich verhoudt tot MDTO, kan de volgende omnummeringstabel worden gebruikt: Omnummeringstabel van TMLO naar MDTO 

Technische criteria bij substitutie (2020)

Werkinstructie waardering archiefbescheiden bouwvergunningen in de periode 01-01-1996 t/m 31-12-2016 (2022)

Wet open overheid (2022):
Rapportage uitvoeringstoets Woo
Archiefwetgeving wettenkaart
Handreiking van Wob naar Woo
Toolkit toekomstbestendinge Archiefinstellingen